Договір публічної оферти

Останнє оновлення: 24 березня 2021 року

1. Загальні положення

1.1 Фізична особа-підприємець Віталі Бродетскі, надалі іменоване “Виконавець”, публікує дану публічну оферту про надання послуг.

1.2 Відповідно до статей 633, 641 Цивільного Кодексу України, ця публічна оферта, що розміщена в мережі Інтернет за адресою https://appointer.ua/agreement/, є публічною офертою, і в разі вчинення особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковою до виконання для Виконавця і цієї особи, яка в подальшому іменується “Користувач”. Відправлена заявка для отримання доступу до Сервісу Виконавця є повним і безумовним акцептом даній оферти та вважається укладенням Договору на умовах, що викладені в цій оферті.

1.3 В даній оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.3.1. Пропозиції – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти з ним договір про надання послуг на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

1.3.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Замовником умов оферти.

1.3.3. Web-сайт – сукупність електронних документів (файлів) приватної особи або організації в комп’ютерній мережі, об’єднаних під однією адресою www.appointer.ua;

1.3.4. Сервіс – сукупність програмних кодів web-сайту www.appointer.ua, скриптів, що встановлюються на web-сайти користувачів, а також інших програмних засобів, призначених для здійснення автоматизованої організації зворотного дзвінка Користувача, ведення обліку та білінгу спожитих послуг, забезпечення збереження даних Користувача.

1.3.5. Особистий кабінет – персональна частина Сервісу, недоступна для загального огляду, доступ до якої здійснюється Користувачем шляхом введення особистих ідентифікаційних даних.

1.3.6. Абонемент – обрана умова тарифного плану.

2. Предмет договору

2.1. Згідно з умовами цього Договору, Виконавець надає послуги з консультування з питань інформатизації Користувачу, шляхом надання доступу до свого Сервісу, а Користувач зобов’язується оплатити надані послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2. Тарифні умови цього Договору визначені Виконавцем за посиланням https://appointer.ua (Тарифи)

3. Приєднання до публічної оферти

3.1. Для отримання доступу до Сервісу, Користувач залишає на сайті Виконавця онлайн заявку, в яку вносить ім’я, e-mail та телефон (первинні особисті дані). Відправляючі свої персональні дані, Користувач надає згоду на обробку та збереження своїх персональних даних.

3.2. Протягом макс. 3 днів, представник Виконавця зв’язується з Користувачем та підтверджує бажання Користувача приєднатися до Сервісу.

3.3. В разі згоди Користувача, Виконавець надає доступ Користувачу до Сервісу на тестовий період. Безкоштовний тестовий період користування Сервісом складає 14 календарних днів. Після закінчення безкоштовного періоду у особистому кабінеті надійде повідомлення з пропозицією продовжити користування Сервісу на платній основі до повного функціоналу Сервісу.

3.4. В разі непогодження умов платного користування Сервісом або відсутністю відповіді від Користувача, доступ до Сервісу буде припинений на 15 день після його активації.

4. Порядок приймання-передачі послуг

4.1. Місце надання послуг – онлайн, за посиланням https://client.appointer.com.ua/uk/log-in/

4.2. Виконавцем надаються послуги в форматі «ЯК Є». Технічні перебої і тимчасові припинення надання послуг (в т.ч. пов’язані з проведенням технологічних і профілактичних робіт на сервісі) не є підставою для пред’явлення до Виконавця будь-яких моральних, матеріальних, майнових чи інших претензій.

4.3. З метою організації розрахунків та приймання наданих послуг за цим Договором звітним періодом визнається термін, на який придбаний Абонемент на використання Сервісу.

4.4. Внесені грошові кошти Користувачем відображаються у Особистоми кабінеті, у рубриці Профіль, з вказанням дати дії Абонементу.

4.5. Сторони дійшли згоди співпрацювати на умовах передоплати. Внесені кошти поверненню не підлягають, після оплати послуга вважається наданою у повному обсязі.

5. Вартість послуг і порядок розрахунків

5.1. Вартість послуг по використанню Сервісу визначається тарифним планом обраним Користувачем і опублікованому на web-сайті https://appointer.ua (Тарифи)

5.2. Виконавець має право в будь-який час змінювати ціну послуг шляхом опублікування нових цін на web-сайті https://appointer.ua (Тарифи), попередивши існуючих клієнтів мінімум за 1 міс. до зміни тарифів, через внутрішні повідомлення Програми.

5.3. Плата за користування Сервісом здійснюється Користувачем відповідно до обраного ним тарифного плану. Оплата здійснюється онлайн за допомогою карткового рахунку Користувача. В разі відсутності можливості сплати онлайн, Виконавець, на вимогу Користувача, може створити та надіслати останньому відповідний рахунок.

5.4. Користувач в праві придбати додаткові модулі Сервісу, вартість яких вказана на сторінці профілю, в особистому кабінеті Користувача. Додаткові модулі не можуть бути придбані окремо від тарифного плану, але тільки в якості доповнення. Виконавець має право в будь-який час змінювати ціну додаткових модулів.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Виконавець зобов’язується:

6.1.1. Надавати Замовнику послуги, відповідно до цього Договору та відповідного тарифного плану, відповідно умов, які визначені за посиланням https://appointer.ua (Тарифи)

6.1.2. Виконавець здійснює безкоштовну Технічну підтримку у Особистому кабінеті з 10 до 19 години (київський час) кожного робочого дня.

6.2. Користувач зобов’язується:

6.2.1. Оплатити в повному обсязі вартість послуг на умовах, встановлених цим Договором.

6.2.2. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил та інших умов надання послуг.

6.2.3. Користувач зобов’язується не вживати дій, спрямованих на порушення роботи Сервісу.

6.2.4. Користувач зобов’язується не використовувати Сервіс для продажу (поширення) товарів (виконання робіт, надання послуг, поширення інформації та інших дій) якщо такі дії суперечать законодавству України та (або) країни резиденції Користувача.

6.2.5. Користувач визнає, що Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, будь-яким чином має відношення до використання або неможливості використання Сервісу.

6.2.6. У разі використання Користувачем Сервісу з порушеннями умов цього Договору, Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору та вимагати відшкодування збитків.

6.2.7. Користувач, який отримав доступ до Сервісу, підтверджує свою дієздатність відповідно до законодавства країни своєї резиденції. Всі наслідки невиконання цієї умови покладаються на самого Користувача.

6.3. Користувач має право:

6.3.1. Користуватися послугами Виконавця впродовж терміну, передбаченого тарифним планом.

6.3.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про графік роботи Виконавця і послуги.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Відмовити у наданні послуг Користувачу, в разі порушення останнім умов цього Договору.

7. Термін дії договору, порядок зміни і розірвання

7.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту припинення Договору.

7.2. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд і без попереднього узгодження з Користувачем вносити зміни до цього Договору. Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на web-сайті https://appointer.ua/agreement/

7.3. Використання послуг, передбачених цим Договором, після будь-яких змін цього Договору означає беззастережну згоду Користувача з такими змінами і (або) доповненнями.

7.4. У разі розірвання Договору з ініціативи однієї із Сторін, порядок розрахунків регулюється даним Договором.

7.5. Цей Договір може бути розірваний достроково з ініціативи однієї із Сторін на підставах, передбачених чинним законодавством України. Сторона, яка ініціює розірвання даного Договору, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону (шляхом надсилання електронного повідомлення) не менше ніж за 5 (п’ять) днів до передбачуваної дати розірвання Договору. Сторони погодили, у разі дострокового припинення дії цього Договору за ініціативи Користувача, грошові кошти останньому не повертаються. Користувач може скористатися Сервісом до кінця проплаченого періоду. Після припинення терміну користування Сервісом Користувач може вимагати від Виконавця видання всіх особистих даних Користувача інформацію про: товари, послуги та клієнтів.

8. Відповідальність сторін

8.1. Користувач повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріального збитку і шкоди, заподіяної його здоров’ю.

8.2. У разі заподіяння Користувачем шкоди майну Виконавця, останній має право вимагати від Користувача повного відшкодування такої шкоди. Під шкодою Сторони розуміють порушення авторського права Виконавця, яке виражається у розповсюдженні даних Сервісу Виконавцю без згоди останнього.

8.3. При настанні обставин непереборної сили, які виходять за межі розумного передбачення і контролю Сторін цього Договору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, які мали бути виконані в період дії таких обставин.

8.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів від застосування Користувачем в своїй діяльності послуг, придбаних у Виконавця.

8.5. У разі порушення Користувачем умов цього Договору, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Користувачу доступ до Сервісу. Оплачена сума грошових коштів не повертається.

9. Конфіденційність Договору

9.1 Сторони домовились, що інформація та відомості, які стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених законодавством.

9.2 Сторони несуть відповідальність за законодавством України у разі розголошення конфіденційної інформації, яка стане їм відома при виконанні умов цього Договору.

9.3 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором іншій особі без письмової згоди іншої Сторони.

9.4 Користувач підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій щодо персональних даних Замовника: збір, систематизацію, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

9.5 Сторони домовились, що Виконавець буде здійснювати збір і накопичення персональних даних Замовника на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

9.6. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються інформацією, вказаною на Інтернет-сайті Виконавця за адресою www.appointer.ua і чинним законодавством України.

9.7. Даний Договір розміщений на сайті Виконавця та викладений українською та російською мовами.

10. Авторські права та товарні знаки

10.1. Сервіс є результатом інтелектуальної діяльності та об’єктом авторських прав Виконавця, які регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність.

10.2. Алгоритми роботи Сервісу та її вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею Виконавця. Будь-яке їх використання або використання Сервісу в порушенні умов цієї Оферти розглядається як порушення прав Виконавця і є достатньою підставою для припинення цього Договору та звернення до правоохоронних органів.

10.3. Виконавець гарантує, що володіє всіма необхідними майновими правами для надання послуг Користувачу.

10.4. Відповідальність за порушення авторських прав настає у відповідності з чинним законодавством України.

10.5. Користувачу не надаються жодні права на використання товарних знаків і знаків обслуговування Виконавця.

11. Вирішення спорів

11.1 У разі виникнення суперечок або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

11.2 У разі недосягнення Сторонами згоди, спори вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

11.3. У разі, якщо одне або більше положень цього Договору буде визнане судом з будь-якої причини недійсними, що не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Договору, і Договір повинен тлумачитись таким чином, як якщо б він не містив такого недійсного положення.

12. Реквізити Виконавця:

Фізична особа-підприємець Віталі Бродетскі
ІПН: 2965923975
Запис про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця № 2224 0000 0000 89301 від 14.08.2013
п/р: UA953052990000026009060709033 в АТ “Пріват-Банк”
Адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Тітова, 2/47.
info@appointer.com.ua
тел.+38 (050) 332 19 40

connect-buttonПідключитисяgearSmallgearBig
logo