Договір оферти ліцензійна угода

Останнє оновлення: 24 березня 2021 року

1. Преамбула

1.1 Фізична особа-підприємець Віталі Бродетскі, (надалі по тексту – Ліцензіар) публікує даний Договір оферти ліцензійна угода.

1.2 Відповідно до статей 633, 641 Цивільного Кодексу України, даний Договір оферти ліцензійна угода, що розміщена в мережі Інтернет за адресою https://appointer.ua/licence-agreement, є публічною офертою, і в разі вчинення особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковою до виконання для Ліцензіару і особи, яка в подальшому буде користуватися послугами Ліцензіара (надалі по тексту – Ліцензіат). Відправлена заявка Ліцензіата для отримання доступу до сервісу Ліцензіару є повним і безумовним акцептом даній оферти та вважається укладенням договору на умовах, що викладені в цій оферті.

1.3 В даній оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.3.1 Програмне забезпечення - програми для електронно-обчислювальних машин, представлені в об'єктивній формі як сукупність даних і команд, призначених для функціонування таких машин та інших девайсів в цілях отримання певного результату, включаючи породжувані ними аудіовізуальні відображення, а також їх оновлення. Програмне забезпечення є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання. Програмне забезпечення ліцензується як об’єкт авторського права. Майнові авторські права належать Ліцензіару.

1.3.2 Ліцензіар – Фізична особа-підприємець Віталі Бродетскі, правовласник Програмного забезпечення, який надає невиключні ліцензії на використання Програмного забезпечення.

1.3.3 Ліцензіат – особа, яка відповідно до умов укладеної Ліцензійної угоди, отримала права на використання Програмного забезпечення.

1.3.4 Лицензионное соглашение – соглашение между Лицензиатом и Лицензиаром о выдаче Лицензиату неисключительной лицензии на право использования Программного обеспечения.

1.3.5 Ліцензійні умови – умови використання Програмного забезпечення.

2. Предмет угоди

2.1. За цією Угодою Ліцензіар зобов'язується надати, а Ліцензіат прийняти та оплатити (після безкоштовного тестового періоду) невиключну ліцензію за право використання Програмного забезпечення.

2.2 Ліцензіар надає Ліцензіату ліцензію на використання Програмного забезпечення на території всіх країн світу в межах, способами і на умовах на строк, визначений Сторонами у відповідному Тарифному плані https://appointer.ua (Тарифи)

3. Права інтелектуальної власності

3.1 Права на Програмне забезпечення, що надаються Ліцензіату, є невиключною ліцензією. Жодні положення цього договору чи іншого документа не надають Ліцензіатові будь-яких прав власності на Програмне забезпечення, повністю або частково.

3.2 Програмне забезпечення, всі його копії, а також всі Права інтелектуальної власності на Програмне забезпечення та його копії належать Ліцензіару. Програмне забезпечення захищене авторським правом та іншими правами інтелектуальної власності, законами і угодами.

3.3 Ліцензіат підтверджує, що Програмне забезпечення є об'єктом авторського права, а також що Ліцензіат в будь-який час (будь то до або після припинення даної Ліцензії) не повинен виконувати або допускати будь-яких дій, що порушують авторське право.

3.4 Ліцензіар зберігає всі права на Програмне забезпечення, які прямо не надаються Ліцензіату за цим Договором.

4. Вартість та порядок розрахунків

4.1 Встановлюється тарифними умовами за посиланням https://appointer.ua (Тарифи)

5. Порядок прийому-передачі права на використання Програмного забезпечення

5.1 Надання ліцензій на використання Програмного забезпечення Ліцензіату здійснюється в перший день дії ліцензії на використання Програмного забезпечення (дата активації), шляхом передачі Ліцензіаром у вигляді реєстраційного імені користувача і пароля (реєстраційна інформація) для доступу до Програмного забезпечення на адресу електронної пошти Ліцензіата

6. Відповідальність сторін

6.1 За порушення умов цієї Угоди настає відповідальність, передбачена законодавством України.

6.2 Ліцензіар не несе відповідальності перед Ліцензіатом за будь-які збитки, будь-яку втрату прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням Програмного забезпечення Ліцензіару, навіть в разі попереднього повідомлення з боку Ліцензіату про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третьої особи.

7. Строк дії та порядок розірвання угоди

7.1 Ця Угода укладена і тлумачиться відповідно до законодавства України.

7.2 Угода набирає чинності з моменту акцепту її умов Ліцензіатом та діє до проплаченого періоду дії визначеного Тарифним планом. В разі несплати чергового платежу або закінчення дії умов Тарифного плану, дія цього Договору закінчується для такого Ліцензіата.

7.3 У разі порушення Ліцензіатом умов цієї Угоди щодо використання Програмного забезпечення, Ліцензіар має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, повідомивши про це Ліцензіата.

7.4 При розірванні цієї Угоди Ліцензіат зобов'язаний припинити використання Програмного забезпечення повністю і знищити всі його копії, встановлені на комп'ютерах та/або інших девайсах Ліцензіата, включаючи резервні копії і всі компоненти Програмного забезпечення.

7.5 Ліцензіат має право розірвати цю Угоду в будь-який час шляхом зупинення використовування Програмного забезпечення.

7.6 У разі якщо компетентний суд визнає будь-які положення цієї Угоди недійсними, Угода продовжує діяти в іншій частині.

7.7 Ця Угода також поширюється на всі оновлення (нові версії) Програмного забезпечення, що надаються Ліцензіату протягом строку його дії, якщо тільки при оновленні Програмного забезпечення Ліцензіату не буде запропоновано ознайомитися і прийняти окремий ліцензійний договір або доповнення до цієї Угоди.

8. Контактна інформація Ліцензіара

Фізична особа-підприємець Віталі Бродетскі
ІПН: 2965923975
Запис про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця № 2224 0000 0000 89301 від 14.08.2013
п/р: UA953052990000026009060709033 в АТ “Пріват-Банк”
Адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Тітова, 2/47.
info@appointer.com.ua
тел.+38 (050) 332 19 40

connect-buttonПідключитисяgearSmallgearBig
logo